LXI sesja Rady Gminy Marciszów 

Marciszów, 16.11.2023 r.

Dot. zwołania  LXI sesji

Szanowni Mieszkańcy Gminy Marciszów

Informuję, że w dniu 24 listopada / piątek / 2023 roku o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Gminy w Marciszowie odbędą się obrady LXI sesji Rady Gminy Marciszów  z następującym porządkiem obrad:


1/ Otwarcie sesji.
2/ Powitanie.
3/ Stwierdzenie quorum.
4/ Przedstawienie porządku obrad.
5/ Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
6/ Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
7/ Informacja Wójta Gminy z prac między sesjami.
8/ Analiza uwag do oświadczeń majątkowych.
9/ Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym,
 b/ podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,
c/ przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2024-2028,
d/ uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 571) na rok 2024,
f/ustalenia wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2023,
g/ zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2023,
h/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marciszów na lata 2023-2033.
11/ Sprawy różne.
12/ Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                                                                Z poważaniem

   Mirosław Wolak   
 Przewodniczący Rady Gminy Marciszów