Zarządzenie Nr 8/2024 Wójta Gminy Marciszów z dnia 25 stycznia 2024 r.

Zarządzenie Nr 8/2024
Wójta Gminy Marciszów
z dnia 25 stycznia 2024 r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na  realizację zadań publicznych w 2024 roku dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 571 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1.

Wójt Gminy Marciszów powołuje Komisję konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. w zakresie upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu, w następującym składzie:

 1. Aleksandra Łukaszun – przewodniczący komisji (przedstawiciel Wójta Gminy Marciszów)
 2. Lilianna Tokarska – członek komisji (przedstawiciel Wójta Gminy Marciszów)
 3. Anna Płaszczyńska – członek komisji (przedstawiciel Wójta Gminy Marciszów)

§ 2.

Zasady pracy Komisji określa Regulamin pracy Komisji konkursowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Niniejsze zarządzenie zostanie opublikowane poprzez jego zamieszczenie:

1)     w Biuletynie Informacji Publicznej,

2)     Strona internetowa www.marciszow.pl

3)     na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Marciszów,

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 5.

Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem rozstrzygnięcia konkursu.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy 
mgr inż. Wiesław Cepielik 


 Załącznik do Zarządzenia nr 8/2024
Wójta Gminy Marciszów z  dnia 25 stycznia 2024 r.

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2024 ROKU, dla organizacji pozarządowych i podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Wójt Gminy Marciszów przyjmuje Regulamin pracy Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku.

 1. Ogólne zasady pracy Komisji konkursowej (zwanej dalej Komisją):
 2. prace Komisji prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 571 ze zm.)
 3. członkowie Komisji Konkursowej wykonują swoje funkcje społecznie,
 4. do członków Komisji biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dotyczące wyłączenia pracownika,
 5. każdy członek Komisji podpisuje zobowiązanie, że:
 • nie pozostaje w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa z podmiotem ubiegającym się o przyznanie dotacji,
 • od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostaje w stosunku pracy lub zlecenia z oferentami oraz nie był członkiem  podmiotów biorących udział w procedurze konkursowej,
 • nie pozostaje z oferentami w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do jego bezstronności.
  Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
 1. pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji,
 2. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Termin i miejsce posiedzenia Komisji określa Przewodniczący,
 3. decyzje w sprawach proceduralnych i organizacyjnych podejmowane są większością głosów w głosowaniu jawnym.
 1. Przebieg prac Komisji:
 2. Komisja przystępuje do rozpatrywania ofert po ustaleniu, że:
 • ogłoszenie o składaniu ofert zostało we właściwym czasie i w należyty sposób podane do publicznej wiadomości, tzn.: zostało zamieszczone na stronie internetowej Gminy Marciszów w Biuletynie Informacji Publicznej,  a także w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,
 • upłynął termin nadsyłania ofert.
 1. Komisja konkursowa przystępuje do oceny ofert pod względem spełnienia kryteriów formalnych określonych w 4 punkcie Regulaminu otwartego konkursu ofert, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. W razie ich nie spełnienia oferent może uzupełnić braki w ofercie, najpóźniej w terminie 3 dni od dnia wezwania go przez Komisję konkursową. Jeżeli oferent nie uzupełni braków formalnych w określonym terminie jego oferta nie będzie rozpatrywana.
 2. oferty spełniające wymogi formalne zostają dopuszczone do II etapu oceny pod względem merytorycznym, uwzględniając kryteria określone w 2 punkcie Regulaminu otwartego konkursu ofert. Członkowie Komisji oceniają oferty wpisując oceny w arkusz ocen, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Każdy arkusz zostaje podpisany przez osoby dokonujące oceny.  Listę rankingową konkursu ofert tworzy się porządkując oferty według uzyskanych ocen końcowych od najwyższej do najniższej,
 3. z prac Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i Członkowie Komisji.
 4. Komisja podejmuje decyzję o wyborze oferentów i przedstawia wyniki konkursu Wójtowi Gminy Marciszów, który podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu oferty do realizacji oraz przeznaczeniu i wysokości przyznanej dotacji.
 5. protokół z przebiegu prac Komisji określający wyniki otwartego konkursu ofert zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Marciszów, a także w siedzibie Urzędu Gminy w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

Załącznik nr 1 do regulaminu
Załącznik nr 2 do regulaminu
Załącznik nr 3 do regulaminu