Rekrutacja do przedszkola i klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025 DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA ORAZ KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MARCISZÓW.

Na podstawie i art. 29 ust. 2 pkt 2 i art.  154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.), Wójt Gminy Marciszów podaje do publicznej wiadomości:

1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do publicznego przedszkola i klas I w publicznej szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Marciszów, ustalone zostały w:

Zarządzeniu Nr 13/2024 Wójta Gminy Marciszów z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkola publicznego i klas pierwszych szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025, dla których Gmina Marciszów jest organem prowadzącym.

2. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola publicznego, i klasy I publicznej szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Marciszów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria, określone w:

1. Uchwale Nr XXV/151/2021 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola publicznego, prowadzonego przez Gminę Marciszów, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

2. Uchwale Nr XXV/152/2021 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do I klasy publicznej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, liczby punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej szkoły https://szkolamarciszow.edupage.org lub w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marciszowie.