Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – działka nr 305/29 Marciszów

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 15/2024
Wójta Gminy Marciszów z dnia 31 stycznia 2024 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Nieruchomość gruntowa położona w obrębie Marciszów, gmina Marciszów, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 305/29 o pow. 0,0080 ha. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: dr – drogi.

Działka 305/29 przewidziana jest do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych obejmujących dwie działki nr: 305/24 i 305/25 o łącznej powierzchni 0,2050 ha; poprawi ich kształt i możliwości zagospodarowania. Działki nr 305/24 i 305/25 przylegają do siebie tworząc funkcjonalną całość gospodarczą o kształcie zbliżonym do trapezu, z kwadratowym wcięciem pośrodku od strony południowej. Przedmiotowe nieruchomości położone są na niewielkim wzniesieniu, w obrębie lokalnego centrum wsi Marciszów, przy gminnej drodze gruntowej, stanowiącej część ulicy Szkolnej. Są uzbrojone w sieć energetyczną, wodociągową i kanalizacyjną. Teren ogrodzony tymczasowym ogrodzeniem z siatki na palach drewnianych i tymczasową bramą z drewna i siatki. Na działce nr 305/24 trwa aktualnie budowa domu jednorodzinnego, natomiast działka nr 305/25 stanowi grunt niezabudowany, porośnięty roślinnością trawiastą, przeznaczony na ogród przydomowy.

Przez teren działki nr 305/29 przebiegają (od drogi dojazdowej do ww. nieruchomości przyległych) wszystkie sieci infrastruktury technicznej (e,w,k). W związku z lokalizacją na działce sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, będącej własnością Gminy Marciszów, nabywca jej będzie zobowiązany do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu.

Zgodnie z decyzją Wójta Gminy Marciszów z dnia 28.03.2014 r. nr 7/2014 (PFZ.6730.16.2014) dla działki nr 305/5 (przed podziałem) zostały ustalone warunki zabudowy dla inwestycji — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – budowa dziewięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z infrastrukturą.

Cena nieruchomości wynosi 8.500,00 netto (do ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%).

Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą JG1K/00019901/1, w której jako właściciel ujawniona jest Gmina Marciszów; działy III i IV księgi wolne są od wpisów. Na nieruchomościach nie ciążą żadne prawa ani roszczenia osób trzecich, ani też względem nich nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne.  

Dla nieruchomości nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obowiązują następujące zapisy: tereny użytkowany rolniczo.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych, oznaczonych jako działki nr 305/24 i 305/25, w oparciu o art. 37 ust. 2 pkt 6) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanych nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wyznacza się do dnia 15 marca 2024 r.

   Wójt Gminy
mgr inż. Wiesław Cepielik