LXIV sesja Rady Gminy Marciszów

Marciszów, 16.02.2024 r. 

Dot. zwołania  LXIV sesji

Szanowni Mieszkańcy Gminy Marciszów

 Informuję, że w dniu 23 lutego / piątek / 2024 roku o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Gminy w Marciszowie odbędą się obrady LXIV sesji Rady Gminy Marciszów  z następującym porządkiem obrad:

1/ Otwarcie sesji.
2/ Powitanie.
3/ Stwierdzenie quorum.
4/ Przedstawienie porządku obrad.
5/ Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
6/ Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
7/ Informacja Wójta Gminy z prac między sesjami.
8/ Plan realizacji inwestycji 2024 r. 
9/ Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania, a także szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, ich wymiaru i zakresu oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług;

b) w sprawie przystąpienia Gminy Marciszów do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”– edycja 2024;

c) przyjęcia programu osłonowego „Korpus wsparcia seniorów na rok 2024 w Gminie Marciszów”;

d) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość;

e) w sprawie zmiany Uchwały Nr LXII/368/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie określenia warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych;

f) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Marciszów uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach, ćwiczeniach oraz wykonujących inne zadania;

g) w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Augustyna w Ciechanowicach na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków;

h) przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Marciszów ,,Najlepszy z Najlepszych”;

i) Regulamin przyznawania stypendium Wójta Gminy Marciszów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Marciszów ,,Najlepszy z Najlepszych”;

j) zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2024;

k) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marciszów;

l) rozpatrzenia wniosku złożonego przez Urząd Cywilnej i Demokratycznej Kontroli;

m) nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Marciszów”;

10/ Sprawy różne.
11/ Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                                                          Z poważaniem

                                                                                                                                    Mirosław Wolak
Przewodniczący Rady Gminy Marciszów