LXIV sesja Rady Gminy Marciszów

Dot. zwołania  LXV sesji

 Informuję, że w dniu 22 marca / piątek / 2024 roku o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Gminy w Marciszowie odbędą się obrady LXV sesji Rady Gminy Marciszów  z następującym porządkiem obrad:

1/ Otwarcie sesji.
2/ Powitanie.
3/ Stwierdzenie quorum.
4/ Przedstawienie porządku obrad.
5/ Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
6/ Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
7/ Wręczenie Aktu Nadania Tytułu „Zasłużony dla Gminy Marciszów”.
8/ Informacja Wójta Gminy z prac między sesjami.
9/ Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marciszowie za rok 2023 wraz z potrzebami w zakresie pomocy społecznej.
10/ Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2023 oraz potrzeby związane z realizacją zadań na rok 2024
11/ Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2023  Gminy Marciszów.
12/ Podjęcie uchwał w sprawach:
a) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marciszów w 2024 roku”,
b) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu w sprawie zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych obszarów w gminie Marciszów,
c) w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2024
13/ Sprawy różne.
14/ Zamknięcie obrad sesji.

Ostatnie aktualności