Kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Szanowni Mieszkańcy

Informujemy Państwa, że w II i III kwartale 2024 roku rozpoczną się kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Obowiązek przeprowadzenia takich kontroli wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399 z poźn. zm.).

Kontrola właścicieli nieruchomości prowadzona będzie dwuetapowo:

1 ETAP – Właściciele nieruchomości będą wzywani do przedłożenia poniżej wymienionych dokumentów (procedurę wszczęto w roku ubiegłym):

  1. Umów na wywóz nieczystości ciekłych.
  2. Dowodów uiszczenia opłat za wywóz nieczystości

2 ETAP – kontrole w terenie. W przypadku niezłożenia powyższych dokumentów w wyznaczonym terminie Wójt Gminy Marciszów zobowiązany będzie do przeprowadzenia kontroli na posesji.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinny uczynić to niezwłocznie.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marciszów:

1) Opróżnianie zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych powinno odbywać się w miarę potrzeb z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełniania, bądź wylewania poza zbiornik, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.

2) Opróżnianie przydomowych oczyszczalni ścieków z osadów ściekowych powinno odbywać się zgodnie z instrukcją eksploatacyjną oczyszczalni, jednak nie rzadziej niż raz na 1 rok.

Przypominamy, że każdy właściciel nieruchomości zlokalizowanej przy istniejącej sieci kanalizacyjnej ma obowiązek się do niej przyłączyć. Wynika to wprost z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest już wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Uwaga: 

  1. Każdy właściciel nieruchomości, który pozbywa się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych zobowiązany jest do posiadania umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi (zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 399).
  2. Zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe musi być szczelny, bez możliwości wydostania się na zewnątrz lub do gruntu jego zawartości.
  3. Niedopuszczalne jest odprowadzanie nieczystości ciekłych do gruntu, rowów, zbiorników i cieków wodnych, kanalizacji deszczowych oraz wypompowanie lub wywożenie na pola, łąki czy do lasu.

Prosimy Państwa o współpracę i udostępnienie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli.

Liczymy, że narzucone przez Ustawodawcę kontrole przebiegną sprawnie, przy dobrej współpracy z Państwem oraz wykażą jak najmniejsze nieścisłości.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie Wójta Gminy Marciszów na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Należą do nich:

LpNazwa firmy, przedsiębiorcyData wydania zezwolenia  Oznaczenie decyzjiData wygaśnięcia, cofnięcia lub zmiany zezwolenia
1P.P.H. „COM-D” Sp. z o. o. w Jaworze, Ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor28.04.2020rRGKŚ- 7032.1.202022.04.2030 r.
2Usługi Komunalne Danuta Walczak, Ul. Kościuszki 15G /2 58-400 Kamienna Góra26.06.2020 r.RGKŚ-7032.2.202025.06.2030 r.
3Usługi Komunalne Wywóz Nieczystości Płynnych Eugeniusz Nejwer, Ul. M. Skłodowskiej – Curie 11/4,58-400 Kamienna Góra22.11.2022 r.RGIOŚ.6074.4-2.202221.11.2032 r.
4WC Serwis Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa, Ul. Szybowa 241-808 Zabrze11.03.2016 r.RGIOŚ.7032.1.201610.03.2026 r.
5AL*MI*WER Wywóz Nieczystości Płynnych Marcelina Niemasik ul. Jeleniogórska 25/4,58-400 Kamienna Góra21.09.2020r.  RGKŚ.7032.3.202020.09.2030 r.
6Usługi Asenizacyjne Mateusz Szkaradek z siedzibą w Szarocinie nr 81, 58-400 Kamienna Góra20.12.2021 r.  RGKŚ.7032.3.202019.12.2031 r.
7.M TOILET Sp. z o.o., ul. Toruńska 31,03-226 Warszawa02.08.2022 r.RGKŚ.6074.2.2.202206.07.2032 r.
8Alfa Partner Sp. z o.o., ul. Żbikowska 8A,05-800 Pruszków23.09.2022 r.RGKŚ.6074.3.2.202204.08.2032 r.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Środowiska tel. 75 7410208 wew.36.

Ostatnie aktualności