WÓJT GMINY MARCISZÓW OGŁASZA KONKURS na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marciszowie

WÓJT GMINY MARCISZÓW OGŁASZA KONKURS na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marciszowie

Organ prowadzący szkołę:
Gmina Marciszów, ul. Szkolna 6, 58 – 410 Marciszów.

Nazwa i adres placówki, której konkurs dotyczy:
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Marciszowie, ul. Szkolna 2, 58 – 410 Marciszów.  

I Wymagania jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora:

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w 3, §6 oraz w §12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2023 r. poz.2578).  

II Wskazanie wymaganych dokumentów:

 1. 1. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać:
  1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
  w Marciszowie,
  2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
  a) stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
  b) stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego,
  c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
  3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
  a) imię (imiona) i nazwisko,
  b) datę i miejsce urodzenia,
  c) obywatelstwo,
  d) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
  4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia,
  5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
  6) w przypadku cudzoziemca – poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:
  a) dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r.
  o języku polskim (Dz.U. z 2021 r. poz.672 ze zmianami), lub
  b) dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
  c) dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,
  7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
  8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
  9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz.104),
  11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r.
  o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2024 r. poz.273)
  – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
  12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
  13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego –
  w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  14) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U.
  z 2023 r. poz.984 ze zmianami), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz.742 ze zmianami), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz.2183),
  15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych

III Informacje o sposobie i terminie składania ofert

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym oraz numerem telefonu kontaktowego z dopiskiem „Nie otwierać” oraz „Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Marciszowie” w terminie do dnia 8 lipca 2024 r. do godz.15.30 w sekretariacie Urzędu Gminy
  w Marciszowie (pokój nr 19 I piętro).
 2. W przypadku wysłania oferty pocztą na adres Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, 58 – 410 Marciszów decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Marciszów.
 3. Oferty, które wpłyną po terminie wymienionym w pkt.1 nie będą rozpatrywane.
 4. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.
 5. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Marciszów.
 6. O terminie i miejscu posiedzenia komisji konkursowej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, pisemnie na adres podany na kopercie oferty nie później niż 7 dni przed terminem posiedzenia.

IV Informacje dodatkowe

 1. Na żądanie Wójta Gminy Marciszów kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w §1 ust.2 pkt 4 lit d-g, l i m Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1428)  
 2. Wszystkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata winny być opatrzone datą  i własnoręcznym podpisem.
 3. Jeżeli na składanych dokumentach widnieją różne nazwiska należy dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające ich zmianę.
 4. Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem komisja ma prawo żądać od kandydata dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Marciszów z siedzibą w Marciszowie (58-410) przy ulicy Szkolnej 6. Z administratorem można skontaktować się mailowo: gmina@marciszow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się mailowo: iodo@marciszow.pl. 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji, na podstawie ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz na podstawie art. 9 RODO w przypadku danych dotyczących zdrowia. 4) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa. 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trzech miesięcy od zakończenia przyjmowania dokumentów. 6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem. 7) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2 00-193 Warszawa. 8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu rozpatrzenia kandydatury
w ramach prowadzonej rekrutacji. Niepodanie informacji, o których mowa w art. 221 §1 Kodeksu Pracy oraz ustawie z dnia 24 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe spowoduje, że złożona oferta pracy nie będzie rozpatrywana.

Wójt Gminy
mgr inż. Wiesław Cepielik

Ostatnie aktualności