Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – Ciechanowice dz. nr 695/2

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie Ciechanowice, gmina Marciszów, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 695/2 o pow. 0,0324 ha. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: ŁIV – łąki trwałe.
  2. Działka 695/2 to niewielka nieruchomość w kształcie trójkąta, lekko nachylona w kierunku południowym. Położona jest w obrębie lokalnego centrum miejscowości przy skrzyżowaniu lekko pochyłej drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej
    i głównej drogi biegnącej przez wieś w kierunku Marciszowa do granicy gminy w obrębie Miedzianka w gminie Janowice Wielkie. Teren częściowo ogrodzony (ogrodzenie poprzedniego użytkownika nieruchomości), porośnięty roślinnością trawiastą, kilkoma pojedynczymi drzewkami owocowymi, z rowem przebiegającym wzdłuż granicy z główną drogą. Działka nr 695/2 nie jest uzbrojona, w południowo – zachodnim rogu działki znajduje się studzienka z połączeniem do sieci kanalizacji. Ponadto działka znajduje się w bezpośrednim zasięgu sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i telefonicznej – sieci przebiegają częściowo w drodze a częściowo w sąsiednich działkach zabudowanych. Nad terenem działki krzyżują się linie napowietrzne – energetyczna i telekomunikacyjna.

Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą JG1K/00006768/2, w której jako właściciel ujawniona jest Gmina Marciszów; działy III i IV księgi wolne są od wpisów.

Działka znajduje się w granicach: historycznego układu ruralistycznego oraz strefy obserwacji archeologicznej wsi Ciechanowice.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Cena nieruchomości wynosi 14.000,00 netto + VAT 23 %

Na wyżej opisanej nieruchomości  nie ciążą żadne prawa ani roszczenia osób trzecich, ani też względem nich nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne.  Nie ma dla niej uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie zapisów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Marciszów w/w działka położona jest  w jednostce planistycznej  jako teren zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej –  M.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanych nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wyznacza się do dnia 16 sierpnia 2024 r.

Wójt Gminy
mgr inż. Wiesław Cepielik

Ostatnie aktualności