Zawiadomienie o wyborach w Domanowie
lip 01 2024
Bez kategorii

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 36 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz § 21 załącznika nr 6 do Uchwały nr V/23/19 Rady Gminy Marciszów z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectw

WÓJT GMINY MARCISZÓW ZAWIADAMIA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA DOMANÓW, ŻE W DNIU 8 LIPCA 2024 R. O GODZINIE 17:00 W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DOMANOWIE ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE WIEJSKIE.
PODCZAS ZEBRANIA ZOSTANIE WYBRANY SOŁTYS ORAZ RADA SOŁECKA  NA OKRES KADENCJI 2024-2029.

Porządek zebrania:

1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego.
2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Zgłaszanie kandydatów na funkcję sołtysa.
5. Przeprowadzenie głosowania tajnego nad wyborem sołtysa zgodnie ze Statutem Sołectwa.
6. Ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną wyniku głosowania.
7. Wybór rady sołeckiej.
8. Zamknięcie zebrania wiejskiego.

Dla ważności podjętych ustaleń wymagana jest w zebraniu wiejskim obecność 10% mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu. W przypadku obecności mniejszej liczby osób, ustala się II termin zebrania, które odbędzie się w tym samym dniu o godz. 17:15. Podjęte wówczas ustalenia będą ważne niezależnie od liczby obecnych osób.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW

Wójt Gminy Marciszów
mgr inż. Wiesław Cepielik

Ostatnie aktualności