Przewodniczący Rady Gminy Marciszów informuje

Szanowni Mieszkańcy Gminy Marciszów   

Informuję, że w dniu 25 lutego / piątek / 2022 roku o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy w Marciszowie odbędą się obrady XXXVII sesji Rady Gminy Marciszów z następującym porządkiem obrad:

1/ Otwarcie sesji.

2/ Powitanie.

3/ Stwierdzenie quorum.

4/ Przedstawienie porządku obrad.

5/ Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

6/ Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

7/ Informacja Wójta Gminy z prac między sesjami.

8/ Plan realizacji inwestycji w 2022 roku.

9/ Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ uchylenia w części uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Marciszów,

b/ wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Marciszów,  

c/ wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości, 

d/ przekazania petycji,

e/ rozpatrzenia petycji o podjęcie uchwały dotyczącej wydania zakazu stosowania maseczek ochronnych, wydania zakazu stosowania kwarantann i izolacji medycznej oraz wydania zakazu stosowania szczepionek mRNA, 

f/ ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Marciszów uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach,

g/ w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej,

h/ ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

i/ zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2022,

10/ Sprawy różne.

11/ Zamknięcie obrad sesji.                                                  

Z poważaniem

Mirosław Wolak   

Przewodniczący Rady Gminy Marciszów

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI

Informuję, że posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów w miesiącu lutym odbędą się w sali narad w Urzędzie Gminy w Marciszowie w następujących terminach:

Wspólne posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Zdrowia oraz Komisji Infrastruktury Technicznej – 21.02.2022 r. godz.11.00,

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Zajęcie stanowiska w kwestii przeznaczenia gruntów rolnych w obrębie miejscowości Pastewnik, będących w zasobie Gminy Marciszów.

4. Odbiór nieczystości stałych i ścieków.

5. Funkcjonowanie Zakładu Gospodarki Komunalnej Wodociągi Marciszowskie – przychody, wydatki, planowane inwestycje, funkcjonowanie oczyszczalni ścieków.

6. Analiza i  opiniowanie projektów uchwał.

7. Sprawy różne, wnioski.

Komisja Rewizyjna – 22.02.2022 r. godz. 13.30,

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

3. Funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w Marciszowie i w Sędzisławiu – posiedzenie wyjazdowe. 

4. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.

5. Sprawy różne, wnioski.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki  – 23.02.2022 r. godz.11.00,

Proponowany porządek posiedzeń:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

3. Kalendarz imprez kulturalno – sportowych w 2022 roku.

4. Analiza i  opiniowanie projektów uchwał.

5. Sprawy różne, wnioski.

Komisja Budżetu  – 23.02.2022 r. godz.13.00,

Proponowany porządek posiedzeń:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Analiza kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami.

4. Analiza i  opiniowanie projektów uchwał.

5. Sprawy różne, wnioski.

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych do udziału w obradach.

Z poważaniem

Mirosław Wolak   

Przewodniczący Rady Gminy Marciszów