UZUPEŁNIAJĄCE WYBORY SOŁTYSA SOŁECTWA DOMANÓW

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 30 ust.1 i 36 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz.559 ze zmianami ) oraz §29 załącznika nr 6 do Uchwały Nr V/23/19 Rady Gminy Marciszów z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectw.

WÓJT GMINY MARCISZÓW ZAWIADAMIA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA DOMANÓW, ŻE W DNIU 30 SIERPNIA 2022 ROKU O GODZ. 18.00 W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DOMANOWIE ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE WIEJSKIE, PODCZAS KTÓREGO ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE UZUPEŁNIAJĄCE WYBORY SOŁTYSA SOŁECTWA DOMANÓW.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania wiejskiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
 3. Przedstawienie sprawozdania z działalności sołtysa.
 4. Podjęcie Uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu sołtysa.
 5. Wybór komisji skrutacyjnej.
 6. Zgłaszanie kandydatur na sołtysa.
 7. Przeprowadzenie wyborów oraz ustalenie wyników głosowania.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie zebrania.

  Do dokonania ważnego wyboru sołtysa na zebraniu wymagana jest obecność co najmniej 10% wyborców uprawnionych do głosowania. Jeżeli o wyznaczonej godzinie na zebraniu wiejskim nie będzie wymagane quorum, wybory odbędą się po 15 minutach bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania.

SERDECZNIE ZAPRASZAM WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW

WÓJT GMINY MARCISZÓW
WIESŁAW CEPIELIK